Amodau cyfreithiol

 

Cofrestru ar gyfer TAW Ar-lein: Amodau

Dyma’r amodau yn unol â hwy y gallwch ein hysbysu’n electronig o’ch rhwymedigaeth i gofrestru ar gyfer TAW. Mae’r geiriad mewn print trwm yn gyfarwyddyd at y dibenion hyn sydd â grym cyfreithiol. Mae’r amodau hyn hefyd yn gymwys ar gyfer gwneud cais electronig i gofrestru’n wirfoddol ar gyfer TAW.

Er mwyn hysbysu i gofrestru ar gyfer TAW yn electronig, gallwch ddefnyddio dim ond y ‘system gyfathrebu electronig’ a ddarparwyd at y diben hwn ar wefan Cyllid a Thollau EM (CThEM). Y system yw’r un a ddisgrifir yn llawn ar wefan CThEM fel y gwasanaeth ‘Cofrestriad TAW’. Mae’n rhaid defnyddio’r gwasanaeth hwn hefyd ar gyfer gwneud unrhyw gais electronig i gofrestru ar gyfer TAW.

Mae’n rhaid eich bod yn gyntaf wedi eich awdurdodi i ddefnyddio’r gwasanaeth. Er mwyn cael eich awdurdodi, ewch i’r dudalen Gwasanaethau Ar-lein’ ac ymrestrwch ar gyfer Gwasanaethau TAW Ar-lein. Mae hyn yn gymwys ar gyfer hysbysiadau yn ogystal â cheisiadau.

Gallwch ofyn i asiant gyflwyno’r cais neu hysbysiad electronig ar eich rhan. Mae’n ofynnol ar unrhyw asiant sy’n cwblhau hysbysiad electronig ar ran cleient i roi eu manylion ar y dudalen a ddarperir. Mae hyn hefyd yn gymwys ar gyfer ceisiadau.

Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i’r gwasanaeth pan fyddwn yn ei ystyried yn angenrheidiol i warchod y cyllid.

Ni ddylai’r categorïau canlynol o bersonau sy’n atebol i gael eu cofrestru ar gyfer TAW ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ar gyfer hysbysiadau (ac mae hyn hefyd yn gymwys ar gyfer ceisiadau):

Personau a sefydliadau sydd arnynt angen rhifau cofrestru ‘Adran o’r Llywodraeth’.

Personau sy’n gwneud cais neu’n hysbysu o dan ddarpariaethau cyflenwadau o aelod-wladwriaeth arall, Deddf TAW 1994, Atodlen 2.

Personau sy’n gwneud cais neu’n hysbysu o dan ddarpariaethau caffael, Deddf TAW 1994, Atodlen 3.

Personau sy’n hysbysu o dan ddarpariaethau gwaredu asedion pan fo ad-daliad TAW wedi’i hawlio ar eu cyfer, Deddf TAW 1994, Atodlen 3A.

Personau sy’n gwneud cais o dan ddarpariaethau’r cynllun TAW ar e-wasanaethau, Deddf TAW 1994, Atodlen 3B.

Personau sy’n gwneud cais ar gyfer y Cynllun Cyfradd Unffurf Amaethyddol.

Mae’n rhaid apwyntio cynrychiolydd TAW o dan ddarpariaethau Deddf TAW 1994, adran 48 o hyd ar y ffurflen bapur penodedig TAW 1TR. Gall y busnes sy’n penodi’r cynrychiolydd barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ar gyfer gwneud yr hysbysiad neu’r cais i gofrestru ar gyfer TAW.

Mae’n bosib y bydd yn ofynnol ar bersonau sy’n bwriadu masnachu ac sy’n gwneud cais i gofrestru ar gyfer TAW i ddarparu tystiolaeth o fasnachu neu’r bwriad i fasnachu. Mae’n rhaid i chi anfon unrhyw ddogfennau papur eraill y gwneir cais neu y gofynnir amdanynt, drwy’r post i’r cyfeiriad a roddir ar y sgrin.

Mae’n bosib y bydd angen cyflwyno manylion pellach, gan ddefnyddio ffurflenni papur, ar gyfer ceisiadau a hysbysiadau mewn rhai categorïau penodol. Gellir lawrlwytho’r rhain o’r wefan neu eu cael o’n Llinell Gymorth TAW ar Ffôn 0845 010 0300. Dywedir wrthych ar y sgrin pryd y bydd angen hyn a chewch eich cyfeirio at y man ar gyfer lawrlwytho’r ffurflen briodol.

Gall methiant i ddarparu unrhyw ddogfennau sydd eu hangen beri oedi wrth brosesu eich cofrestriad ar gyfer TAW.

Mae hysbysiad o rwymedigaeth i gofrestru ar gyfer TAW yn ofynnol yn ôl y gyfraith a chodir cosbau am fethu â gwneud hynny, neu ar gyfer hysbysiadau hwyr.

Yn dilyn hysbysiad/ar ddiwedd y broses o wneud cais, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ar-lein a chyfeirnod unigryw.

Y dyddiad a’r amser a ddangosir ar y gydnabyddiaeth ar-lein fydd yr amser pryd y gwnaed yr hysbysiad at ddibenion cyfreithiol . Rydym yn argymell eich bod yn cadw copi o’r gydnabyddiaeth hon ar gyfer eich cofnodion. Os nad ydych yn derbyn cydnabyddiaeth electronig, dylech dybio na chafodd eich cais ei dderbyn.

Nodiadau

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer yr amodau hyn yn Rheoliadau Treth Ar Werth 1995 (SI 1995/2518).

Mae’r termau ‘hysbysu’, ‘yn hysbysu’ neu ‘hysbysiad’ yn gysylltiedig â pherson sy’n atebol i gofrestru ar gyfer TAW.

Mae’r termau ‘gwneud cais’, ‘yn gwneud cais’ neu ‘cais’ yn gysylltiedig â pherson sy’n gwneud cais i gofrestru ar gyfer TAW yn wirfoddol.

O fewn sgriniau’r broses gofrestru defnyddir y termau ‘gwneud cais’, ‘yn gwneud cais’ neu ‘cais’ fel termau cyffredinol ar gyfer ‘cais’ yn ogystal â ‘hysbysiad’.

Defnyddio’r gwasanaeth Newid Manylion Cofrestru: Amodau

Dyma’r amodau yn unol â hwy y gallwch ein hysbysu’n electronig am unrhyw newidiadau i’ch manylion busnes o dan yr amodau hyn. Mae’r geiriad mewn print trwm yn gyfarwyddyd at y dibenion hyn sydd â grym cyfreithiol.

Er mwyn hysbysu newidiadau i’ch manylion cofrestru yn electronig, dim ond y ‘system gyfathrebu electronig’ a ddarparwyd at y diben hwn gan (CThEM) y gallwch ei defnyddio. Y system yw’r un a ddisgrifir yn llawn ar wefan CThEM fel y gwasanaeth ‘Newid Manylion Cofrestru’ ar y dudalenGwasanaethau Ar-lein

Mae’n rhaid eich bod yn gyntaf wedi eich awdurdodi i ddefnyddio’r gwasanaeth. Er mwyn cael eich awdurdodi, ewch i’r dudalenGwasanaethau Ar-lein’, ymunwch ac ymrestrwch ar gyfer Gwasanaethau TAW Ar-lein. Wedyn bydd angen i chi gychwyn y gwasanaethau hyn a gofynnir i chi greu ambell Gyfrinach i’w Rhannu. Defnyddir y rhain at ddibenion diogelwch pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaethau.

Mae’r gofynion cyfreithiol i’n hysbysu ynglŷn â’r newidiadau i’ch busnes a’r cosbau a godir am beidio â gwneud hynny'r un fath â’r rhai hynny sy’n gymwys ar gyfer y system bapur.

Gellir gwneud newidiadau i gofrestriadau cyfredol a rhai sy’n parhau yn unig. Mae’n rhaid parhau i wneud newidiadau sy’n golygu dadgofrestru neu gofrestru person/endid neu drosglwyddo rhif cofrestru i berson/endid newydd drwy’r post gan ddefnyddio unrhyw ffurflenni papur penodedig. Mae’n rhaid parhau i wneud newidiadau sy’n ymwneud â phenodi neu newidiadau i Gynrychiolydd TAW a benodwyd drwy’r post gan ddefnyddio’r ffurflen benodedig neu ar bapur fel sy’n briodol.

Ni ddylai’r categorïau canlynol o berson cofrestredig ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i hysbysu newidiadau:

Personau a sefydliadau sydd â rhifau cofrestru ‘Adran o’r Llywodraeth’.

Personau sydd wedi eu cofrestru o dan y Cynllun Cyfradd Unffurf Amaethyddol.

Personau sydd wedi eu cofrestru fel Personau Trethadwy Heb eu Sefydlu gyda’n swyddfa yn Aberdeen.

Personau sydd wedi eu cofrestru o dan y cynllun TAW ar e-Wasanaethau (VoeS).

Gellir hysbysu newidiadau sy’n ymwneud â chyfansoddiad partneriaeth gyfredol (heblaw am ei diddymiad) yn electronig gan ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ond bydd yn dal yn ofynnol ar unrhyw bartner newydd i anfon ei fanylion/manylion (fel sy’n ofynnol gan y ffurflen VAT2) ar bapur a thrwy’r post.

Yn dilyn hysbysiad gan ddefnyddio’r gwasanaeth Newid Manylion Cofrestru, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ar-lein a chyfeirnod unigryw. Y dyddiad a’r amser a ddangosir ar y gydnabyddiaeth ar-lein fydd yr amser pryd y gwnaed yr hysbysiad at ddibenion cyfreithiol gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Newid Manylion Cofrestru . Rydym yn argymell eich bod yn cadw copi o’r gydnabyddiaeth hon ar gyfer eich cofnodion. Os nad ydych yn derbyn cydnabyddiaeth electronig, dylech dybio na chafodd eich cais ei dderbyn.

Yn dilyn yr hysbysiad ynglŷn â’r newid mae’n bosib y gwnawn gais am wybodaeth bellach a/neu ddogfennaeth gennych sy’n ategu’r newid. Gall unrhyw ohebiaeth bellach fod ar bapur a thrwy’r post.

Drwy gyflwyno cais i ddiweddaru eich manylion cofrestru, rydych yn cytuno â’r Telerau ac Amodau uchod.

Nodyn

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer yr amodau hyn yn y Rheoliadau Treth Ar Werth 1995 (SI 1995/2518).

Cyflwyno ffurflen TAW: Amodau

Dyma’r amodau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni TAW yn electronig. Mae’r geiriad mewn print trwm yn gyfarwyddyd at y dibenion hyn sydd â grym cyfreithiol.

Gellir cyflwyno Ffurflenni TAW yn electronig gan ddefnyddio ‘system ffurflenni electronig’ yn unig, a ddarperir at y dibenion hyn. Y systemau hynny yw’r rhai a ddisgrifir ar wefan CThEM fel ‘Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein’ a ‘Gwasanaeth Ffurflenni TAW XML’. Mae’n rhaid i Adrannau’r Llywodraeth ac Ymddiriedolaethau GIG ddefnyddio’r ‘Gwasanaeth GIANT’ er mwyn cyflwyno ffurflen TAW yn electronig. Mae Ffurflenni TAW a gyflwynir yn electronig gan ddefnyddio unrhyw un o’r systemau ffurflenni electronig hyn yn ddatganiadau cyfreithiol at ddibenion TAW.

Er mwyn cael eich awdurdodi mae’n rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif ar-lein ac ‘ymrestru ar gyfer TAW’. Defnyddiwch y cysylltiad ‘Defnyddiwr newydd’ ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn.

Gall asiant gyflwyno Ffurflen TAW Ar-lein neu Ffurflen TAW XML ar ran penadur, cyn belled â bod y fath asiant wedi ei awdurdodi/hawdurdodi gan y penadur hwnnw/honno i ddefnyddio’r gwasanaeth asiantau, fel y disgrifir yn yr arweiniad ‘Sut i sefydlu awdurdodiadau cleientiaid gyda CThEM - cyflwyniad

Pan fydd Ffurflen TAW Ar-lein neu Ffurflen TAW XML yn cael ei chyflwyno gan asiant ar ran penadur, mae’r cyfrifoldeb cyfreithiol ar gyfer cyflwyno’r ffurflen ac unrhyw daliad sy’n ddyledus yn parhau i fod gyda’r penadur. Mae’n bosib bydd y penadur yn agored i dalu cosb ariannol os yw’r ffurflen wedi’i chwblhau yn wallus a/neu ni dderbynnir y ffurflen a’r holl TAW sy’n daladwy erbyn y dyddiadau pan eu bod yn ddyledus.

Mae’n rhaid i’r pecyn meddalwedd a ddefnyddir i gyflwyno ffurflen gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Ffurflen TAW XML ganiatáu i’r ffurflen gael ei gosod a’i gweld cyn ei hanfon.

Bydd proses ddilysu’r Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein yn ogystal â’r Gwasanaeth TAW XML drwy PIN a chyfrinair neu dystysgrif ddigidol fel y disgrifir ar gyfer TAW Ar-lein ar wefan CThEM.

Os yw trosglwyddiad y Ffurflen TAW yn llwyddiannus byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ar y sgrin. Dylech gadw copi o’r gydnabyddiaeth ar gyfer eich cofnodion. Bydd hon yn dangos bod ffurflen wedi’i chyflwyno. Os na dderbynnir cydnabyddiaeth electronig, rhaid i chi dybio na chafodd eich cais ei dderbyn. Os yw asiant yn anfon ffurflen TAW ar-lein ar ran penadur, bydd yr asiant yn derbyn y gydnabyddiaeth electronig.

Pan fydd Ffurflen TAW XML yn cael ei chyflwyno, yn ogystal â chydnabyddiaeth electronig, byddwn yn anfon e-bost yn dangos gwallau a nodwyd wrth brosesu. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw ffurflen wallus eto.

Mae’n rhaid talu unrhyw TAW sy’n ddyledus ar ffurflen a gyflwynir gan ddefnyddio’r Gwasanaeth TAW Ar-lein neu’r Gwasanaeth Ffurflen TAW XML hefyd drwy ddull talu’n electronig cymeradwy.

Dim ond Ffurflenni TAW y gellir eu cyflwyno gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein, Gwasanaeth Ffurflen TAW XML neu’r gwasanaeth GIANT.

Pan fyddwch yn ymrestru ac yn cychwyn y Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein, neu’n awdurdodi asiant i gyflwyno ffurflen TAW ar-lein gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein neu’r Gwasanaeth Ffurflen TAW XML ar eich rhan, byddwch yn peidio â derbyn ffurflen TAW bapur. Byddwn yn anfon nodyn atgoffa Ffurflen TAW atoch drwy e-bost pan fyddwch wedi rhoi cyfeiriad e-bost ar waith a dewis derbyn negeseuon TAW ar gyfer eich busnes. Os nad ydych wedi gwneud hyn, neu os na allwn anfon e-byst i’ch cyfeiriad, anfonir nodyn atgoffa papur Ffurflen TAW i’ch Prif Fan Busnes. Bydd asiant sydd ag awdurdod i gyflwyno Ffurflenni TAW ar-lein ar ran cleient yn derbyn y nodyn atgoffa Ffurflen TAW ar gyfer Ffurflen TAW ar-lein drwy e-bost os yw’r asiant wedi rhoi cyfeiriad e-bost ar waith a dewis derbyn negeseuon TAW yng nghyfrif yr asiant.

Nodyn

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer yr amodau hyn yn y Rheoliadau Treth Ar Werth 1995 (SI 1995/2518).

Os caiff taliad ei wneud drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae’r rheolau BACS yn gofyn bod deiliad y cyfrif/y llofnodwr awdurdodedig yn bwrw golwg ar y gydnabyddiaeth Ffurflen TAW cyn y dyddiad casglu ar gyfer talu.

Mae ‘asiant’ yn golygu trydydd parti sydd wedi ei awdurdodi gan benadur i gyflwyno Ffurflenni TAW sy’n ofynnol ar y penadur i’w cyflwyno drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein neu’r Gwasanaeth Ffurflen TAW XML.

Mae ‘penadur’ yn golygu person sydd wedi ei gofrestru/chofrestru ar gyfer TAW â chyfrifoldeb cyfreithiol ar gyfer y ffurflen ac unrhyw daliad perthynol.

Cymelliadau ar gyfer cyflwyno ffurflen yn electronig a thalu TAW sy’n ddyledus drwy ddull electronig cymeradwy: Amodau

Dyma’r amodau yn unol a hwy y mae cymhelliad ar gael ar gyfer cyflwyno ffurflen yn electronig a thalu TAW sy’n ddyledus drwy ddull electronig cymeradwy. Mae’r geiriad mewn print trwm yn gyfarwyddyd at y dibenion hyn sydd â grym cyfreithiol.

Gall amser ychwanegol fod ar gael er mwyn i ffurflen a thaliad unrhyw TAW sy’n ddyledus ein cyrraedd pan gaiff y ffurflen ei chyflwyno’n electronig a chaiff unrhyw TAW sy’n ddyledus ei dalu drwy ddull talu electronig cymeradwy.

Dulliau talu electronig cymeradwy yw:

   (i) Bankers Automated Clearing Services (BACS)

   (ii) Trosglwyddiad Credyd Giro Banc

   (iii) Clearing House Automated Payment System (CHAPS)

   (iv) Taliadau â cherdyn

   (v) Taliad Debyd Uniongyrchol

   (vi) Debyd Uniongyrchol (DD) TAW Ar-lein

   (vii) Taliadau Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth (GBS) – defnyddwyr Gwasanaeth GIANT yn unig

 • Mae’n rhaid i daliad drwy BACS, Trosglwyddiad Credyd Giro Banc, CHAPS, Taliadau â Cherdyn, Taliadau Debyd Uniongyrchol neu GBS fod yn ein cyfrif banc ni erbyn y seithfed diwrnod calendr ar ôl y dyddiad talu safonol. Os yw’r seithfed diwrnod yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc, mae’n rhaid i’r taliad gyrraedd ein cyfrif banc erbyn diwrnod gwaith y banc blaenorol.
 • Caiff DD TAW Ar-lein ei gymeradwyo dim ond pan ddefnyddir y Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein hefyd i gyflwyno’r ffurflen.
 • Ni chaiff taliadau DD TAW Ar-lein eu casglu am dri diwrnod gwaith pellach ar ôl y dyddiad talu ar gyfer derbyn y ffurflen a gyflwynwyd gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Ffurflen TAW Ar-lein.
 • Mae’n rhaid i reolwr VCU dderbyn Ffurflenni TAW papur erbyn y dyddiad pan fo’r taliad yn ddyledus. Mae’n rhaid i ffurflenni electronig gael eu derbyn erbyn y seithfed diwrnod calendr ar ôl y dyddiad talu safonol.

Nid yw’r cymelliadau hyn yn gymwys ar gyfer:

 • ffurflen a wnaed ar bapur pan nad yw’n ofynnol i wneud taliad ar ei chyfer
 • ffurflenni o dan y cynllun cyfrifyddu blynyddol (ond pan ddefnyddir DD TAW Ar-lein, caiff taliadau mantoli eu casglu tri diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau ar gyfer y ffurflen flynyddol)
 • ffurflenni a gyflwynwyd gan fusnesau y mae’n ofynnol iddynt wneud taliadau ar gyfrif

Os ydych wedi apelio yn erbyn hysbysiad gorfodi a anfonwyd o dan reoliad 25A(7) neu wedi gwneud cais am adolygiad ffurfiol, nid yw’n ofynnol arnoch i gyflwyno Ffurflenni TAW yn electronig tra bod y mater yn cael ei bennu.

Nodiadau

Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer yr amodau hyn yn y Rheoliadau Treth Ar Werth 1995 (SI 1995/2518).

Mae dyddiad dyledus safonol yn golygu dyddiad olaf y mis sydd nesaf yn dilyn diwedd y cyfnod.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â thalu’n electronig gweler ein canllaw ynglŷn â thalu TAW sy’n ddyledus i Gyllid a Thollau EM, ‘Sut i dalu TAW’.

Rhestr Gwerthiannau Tâl Gwrthdro (RCSL)

Wrth anfon eich RCSL drwy’r dull electronig penodol golyga eich bod yn gwneud datganiad cyfreithiol. Os yw’r cyflwyniad electronig yn methu, ni fydd eich datganiad wedi ei gyflwyno’n gyfreithiol. Os nad ydych yn cyflwyno datganiad sy’n cynnwys gwybodaeth gyflawn a chywir erbyn y dyddiad dyledus, mae’n bosib y codir cosbau ariannol arnoch.

$START-DATA$ title=Amodau cyfreithiol^ summary=Information about the latest legal changes (Welsh language version).^ doctype=General^ date=02-Aug-2011^ author=HK6052760^ $END-DATA$
 
FAQ's

See the Online Services FAQs if you have any queries.